VEJEN TIL ET HURTIGERE, NEMMERE, BILLIGERE OG MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI.

CRACKSTOP® ULTRA

Når nyudstøbt beton udsættes for udtørring, opstår et plastisk svind. I enhver udtørringsfase af udlagt beton, vil der opstå et svind på mellem 0,3 – 0,5 %. Men ved ukontrolleret eller for hurtig udtørring af betonoverfladen indtræffer risikoen for et forhøjet plastisk svind, hvilket forårsager svindrevner.

Med tilsætning af CRACKSTOP® Ultra til betonblanding opnås der bedre kontrol over udtørringsprocessen hvilket formindsker risikoen for svindrevner. CRACKSTOP® Ultra binder væsken i betonmatricen og højner stabiliteten i udtørringsprocessen. Svindet når derved sjældnere til et omfang, hvor der opstår plastiske svindrevner i overfladen.

Plastisk svind

CRACKSTOP® Ultra er et mikrosyntetisk monofilament fibermateriale baseret på polypropylen til forebyggelse af mikrorevner i betonkonstruktioner. CRACKSTOP® Ultra minimerer revnedannelser forårsaget af plastisk svind i beton ved at binde væsken i betonblandingen, og samtidigt opnås en optimeret spændingsfordeling.

Den særlige kombination

CRACKSTOP® Ultra indeholder en unik sammensætning mellem 12 og 18 mm forædlede polypropylenfibre. Længdekombinationen er særligt udviklet til CRACKSTOP® Ultras markedsledende materialekvalitet for at modvirke spændingerne fra udtørringssvindet og forstærke betonen gennem fibrenes enestående evne til at optage spændinger. CRACKSTOP® Ultra tilvejebringer med revnekontrollen derved også en mere slagsfast og robust betonapplikation. Behovet for renoveering og udskiftning nedsættes mærkbart og risikoen for korrosion i betonens eventuelle stålarmering formindskes. Derved er CRACKSTOP® Ultra en oplagt komponent i betonapplikationer, der udsættes for hårde klima- eller brugerbelastninger som i eksempelvis den maritime sektor, infrastruktur og produktionsfaciliteter.

Bæredygtighed

CRACKSTOP® Ultra er et monofilament ekstruderet fiber, der reducerer begyndende revnedannelse i den tidlige hærdningsfase af frisk beton. Med et doseringsbehov på mellem 300 til 900 gram CRACKSTOP® Ultra
pr. m3 beton er det i øvrigt et billigt, skånsomt, tidsoptimerende og mere bæredygtigt alternativt til revnefordelende stålnet. Det tunge stål har en indbygget korrosionsrisiko. Byggeriet mandskab og maskinel til bearbejdning og installering, og ikke mindst klimabelastningen i fbm. produktion, transport, brug og bortanskaffelse af stålet gør CRACKSTOP® Ultra til det bæredygtige alternativ, når der ønskes revnekontrol – både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Ovenikøbet forlænges levetiden af applikationen.

Revnekontrollen

Revnedannelser i bygninger opstår som konsekvens af karbonatisering efter udtørringen samt efterfølgende små bevægelsers påvirkning af konstruktionen. Bevægelserne forårsages af temperatur- og fugtbevægelser, rystelser samt svind i materialer og sætninger. CRACKSTOP® Ultra imødegår de revnedannelser, der opstår som konsekvens af svind, der er afledt af uhensigtsmæssige udtørringsprocesser. PP Nordica tilbyder foruden CRACKSTOP® Ultra også en vejledning og anvisning til, hvilke øvrige metoder og materialer, der med fordel kan anvendes, såfremt man ønsker at sikre sit byggeri mod svind- og sætningsskader.

Den rustfrie kombination

Crackstop® Ultra er det rette valg, hvis der ønskes en øget kontrol med udtørringsprocessen for at undgå plastiske svindrevner. For at opnå yderligere kontrol med betonkonstruktionen, anbefales at armere betonen med DURUS® EasyFinish-fiberarmering frem for, eller i tillæg til, den konventionelle stålarmering. DURUS® EasyFinish tilvejebringer en række fordele, herunder hurtigere, nemmere, billigere og mere bæredygtigt byggeri. DURUS® EasyFinish er en makrosyntetisk fiber, der også er fremstillet af polypropylen, og derved ligesom CRACKSTOP® Ultra ikke korroderer. Konstruktionens betonstøbning kan således være komplet færdigarmeret og svindrevnesikret allerede ved ankomst fra betonværket.