PP Nordica Denmark 5 Produkter 5 CRACKSTOP® Ultra

CRACKSTOP® Ultra

Crackstop® Ultra er en monofilament fiber som har effektiv effekt i betonens tidlige hærdefase, hvor der typisk er risiko for plastisk svind i betonen.

Ved at anvende Crackstop® Ultra i betonen kan man:

  • Reducerer plastisk svind
  • Reducerer knusning
  • Øge betonens slidstyrke
  • Forstærke slagfastheden
  • Formindske frost/tø påvirkninger i betonen
  • Øge holdbarhed over for kemiske påvirkninger

Fibrene kan desuden anvendes som plastisk svindarmering i sprøjtebeton, betonelementer, og øvrige betonkonstruktioner, til såvel vertikale og horisontale konstruktioner, og er samtidig medvirkende til at øge slag- og slidstyrken på betonen.

Både EasyFinish og Crackstop kan med fordel også anvendes som kombinationsløsning, ligesom de også kan anvendes i kombination med konventionel armering, hvor armeringsmængden derved vil kunne reduceres og CO2 optimeres.

Når nyudstøbt beton udsættes for udtørring, opstår et plastisk svind. I enhver udtørringsfase af udlagt beton, vil der opstå et svind på mellem 0,3 – 0,5 ‰. Ved ukontrolleret eller for hurtig udtørring af betonoverfladen indtræffer risikoen for et forhøjet plastisk svind, hvilket forårsager svindrevner.

Med tilsætning af CRACKSTOP® Ultra til betonblanding opnås der bedre kontrol over udtørringsprocessen, hvilket formindsker risikoen for svindrevner. CRACKSTOP® Ultra binder væsken i betonmatricen og højner stabiliteten i udtørringsprocessen. Svindet når derved mindre til et omfang, hvor der opstår plastiske svindrevner.

Plastisk svind

CRACKSTOP® Ultra er et mikrosyntetisk monofilament fibermateriale baseret på små tynde polypropylenfibre til forebyggelse af mikrorevner i betonkonstruktioner. CRACKSTOP® Ultra minimerer revnedannelser forårsaget af plastisk svind i beton ved at binde væsken i betonblandingen.

Den særlige kombination

CRACKSTOP® Ultra indeholder en unik sammensætning mellem forskellige fiberlængder af vore forædlede polypropylenfibre. Længdekombinationen er særligt udviklet til CRACKSTOP® Ultras markedsledende materialekvalitet for at modvirke spændingerne fra udtørringssvindet.

CRACKSTOP® Ultra tilvejebringer med revnekontrollen derved også en mere slagfast og robust betonapplikation. Behovet for renovering og udskiftning nedsættes mærkbart og risikoen for korrosion i betonens eventuelle stålarmering formindskes. Derved er CRACKSTOP® Ultra en oplagt komponent i betonapplikationer, der udsættes for hårde klima- eller brugerbelastninger som i eksempelvis den maritime sektor, infrastruktur og produktionsfaciliteter.

Nem udtørringsbeskyttelse

Med et doseringsbehov blot på mellem 300 til 900 gram pr. m3 beton, reducerer eller eliminerer CRACKSTOP® Ultra begyndende revnedannelse i betonens tidlige hærdningsfase.

Dog kan der i specielle vejrsituationer være nødvendigt med yderligere tiltag, så som curing, afdækning med plastfolie eller vanding.

Den rustfrie kombination

Crackstop® Ultra er det rette valg, hvis der ønskes en øget kontrol med udtørringsprocessen for at undgå plastiske svindrevner. Men for at opnå yderligere revnekontrol i hele betonkonstruktionen, anbefales en kombinationsløsning med DURUS® EasyFinish-fibre.

DURUS® EasyFinish tilvejebringer nemlig.

IGNIS

IGNIS® fibre kan anvendes i f.eks. et tunnelmiljøer mod eksplosive afskallinger af beton, når disse udsættes for brand, hvilket kan er et alvorligt problem.