DURUS® EasyFinish konstruktionsfibrer

Bättre hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Ingen rost. Hållbar och koldioxidreducerande. Optimering av arbetsprocesser och projektekonomi.

DURUS® EasyFinish

DURUS® EasyFinish är vår senaste strukturella fiber som ersätter armeringsstål i olika betongkonstruktioner.

DURUS® EasyFinish används allt oftare i golvkonstruktioner, bandfundament, punktfundament, över betong och många andra byggtillämpningar.

Armering av betong med DURUS® EasyFinish-fibrer ger många fördelar:

  • Ökad hållbarhet ochminskning av koldioxidutsläpp
  • Lättare hantering
  • Optimerat arbetsflöde och projektekonomi
  • Säkerheten hos armeringen i hela betongmatrisen
  • Ingen korrosion
  • Förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
  • Kvalitetssäkring kommer med betongleveranssedeln

DURUS® EasyFinish används för alla typer av byggnadsarbeten. Det handlar bland annat om industri- och lagerbyggnader, jordbruksbyggnader, hamn- och kustskydd, typiska hus och utomhusområden, för att bara nämna några.

Ökad hållbarhet ochminskning av koldioxidutsläpp

DURUS® EasyFinish släpper ut 60-90 % mindrekoldioxid i armeringsproduktionen och -processen jämfört med konventionell stålarmering. Detta dokumenteras genom den omfattande EPD-analysen (Environmental Product Declaration), Cradle to Grave, som PP Nordica Group och tillverkaren Adfil har låtit COWI utarbeta och Rambøll verifiera. EPD-rapporten är offentlig och kan erhållas på begäran eller på EPD Danmarks webbplats.

Lättare hantering

DURUS® EasyFinish levereras tillsammans med den förarmerade betongen. På så sätt slipper man hantera och bearbeta armeringsstål och lagra det på byggarbetsplatsen. Det finns inget materialavfall från till exempel klipp och samtidigt sparas kostnader för hyra av lyftmaskiner och liknande.

Optimerat arbetsflöde och projektekonomi

De tidskrävande processerna med att hantera, inkorporera och bearbeta stålarmering före gjutning elimineras med DURUS® EasyFinish.

Genom att använda förarmerad betong med DURUS® EasyFinish utförs armering och gjutning i en och samma arbetsprocess, eftersom fibrerna blandas i betongen i betongfabriken och levereras och placeras direkt från betongbilen. Detta minskar de tidskrävande resurser som behövs för att skära, böja, blockera och lägga ut armeringsstålet.

Säkerheten hos armeringen i hela betongmatrisen

Med konventionell stålarmering finns det risk för felplacering, vilket kan få oöverskådliga konsekvenser för kvaliteten på den prefabricerade konstruktionen. Armering med DURUS® EasyFinish garanterar korrekt armering, eftersom DURUS-fibrerna fördelas i hela betongmatrisen, vilket ger en tredimensionell armeringslösning. Detta säkerställer armeringseffekten genom hela konstruktionens tvärsnitt.

Ingen korrosion

DURUS® EasyFinish påverkas inte av fukt. Basmaterialet polypropylen kan inte korrodera. Därmed undviks avskalning och sprickbildning på grund av expansion av korroderad stålarmering och oönskade rostsköldar i betongytan. DURUS® EasyFinish är också motståndskraftig mot alkali-silika-reaktioner i betongen och har därför en livslängd på mer än 100 år, jfr ISO 13438.

Förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Förarmerad betong med DURUS® EasyFinish underlättar armeringsprocessen jämfört med konventionell stålarmering, vilket gynnar personalens arbetstillfredsställelse och säkerhet. Genom att eliminera behovet av tunga lyft uppnås en bättre och skonsammare arbetsmiljö. Arbetssäkerheten ökar eftersom det inte längre behövs någon farlig transport av armering med maskiner och kranar.

Kvalitetssäkring kommer med betongleveranssedeln

Med DURUS® EasyFinish förarmerad betong minimeras QC-arbetet eftersom dokumentationen för kvantitet och fibertyp anges på betongleveranssedeln. Dessutom kan PP Nordicas danska partner, ingenjörsföretaget PPCD, förbereda projektets statiska beräkningar och den nödvändiga dokumentationen för användning i QA-dokumentationen.